ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


โครงการมหกรรมไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลา และสรรพสัตว์นับ 99,999 ชีวิต article

·       โครงการมหกรรมไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลาและสรรพสัตว์นับ 99,999  ชีวิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เนื่องในช่วงเข้าพรรษาและเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา หอการค้าจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกับชมรมกัลยาณมิตรจังหวัดตราด  จัดมหกรรม “ไถ่ชีวิตไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลาและสรรพสัตว์นับ 99,999  ชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ซึ่งพระองค์ท่านทรงอุทิศกำลังพระปัญญา  พระวรกาย  และพระราชทรัพย์ปฎิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง  ทรงมีพระราชปณิธานอันมั่นคงที่จะบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  เกื้อกุลให้พสกนิกรพ้นจากความยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังเป็นที่ประจักษ์ทั้งในหมู่ชาวไทย และชาวต่างประเทศ  หอการค้าจังหวัดตราด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสาขาด้านวัฒนธรรม สังคมและจรรยาบรรณ หอการค้าจังหวัดตราด  จึงได้ร่วมกับชมรมกัลญาณมิตรในการดำเนินงานครั้งนี้

 

วัตถุประสงค์ :

1.                เพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

2.                เพื่อเป็นอนิสงส์ของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

                   1.  นายจรัญ  ยุทธศักดิ์                      ประธานคณะกรรมการสาขาด้านวัฒนธรรม

สังคมและจรรยาบรรณ

                                2.  นายจำลอง  ลิมปิวิรยจิต               กรรมการ

                                3.  นายวีระพันธ์  บุญรอด                                กรรมการ

 

ที่ปรึกษาโครงการ :

                                1.  นายสุพจน์  เลียดประถม            ประธานหอการค้าจังหวัดตราด

                                2.   ชมรมกัลยาณมิตรจังหวัดตราด

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1.       เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมมายุครบ 80 พรรษา

 

2.       เป็นการริเริ่มจัดงานครั้งแรกของจังหวัดตราด ซึ่งเป็นแนวทางในการ

ดำเนินงานในปีต่อ ๆ ไป

3.       ประชาชนที่ร่วมสร้างกุศลครั้งนี้ได้รับความสุขโดยถ้วนหน้า มีสุขภาพกายใจ

ดียิ่งขึ้น

 

ตัวชี้วัด  : 

1.       หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวน 400  คน

2.       ไถ่ชีวิตโคจำนวน  10  ตัว รวมทั้งสรรพสัตว์อื่น ๆ อีกทั้งหมด 99,999  ชีวิต
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558" article
สัมมนา โลจิสติกส์การค้าชายแดนกับความสมดุลในพื้นที่ Cross Border Model article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคกลาง หอการค้าไทย article
โครงการ บรรยายธรรมเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 article
สุดยอด OTOP สีสันตะวันออกและของดี 4 ภาค" article
งานแสดงสินค้าจังหวัดเกาะกง article
ประชาคม/ประชุมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดและการค้าชายแดน article
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับการรุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน article
บันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดสีหนุวิลล์ article
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศกัมพูชา article
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
โครงการฝึกอบรม Orientation หลักสูตร "กัมพูชาศึกษา" ที่จังหวัดตราด article
โครงการตราดเข้มแข็ง การจับรางวัลครั้งที่ 3 article
โครงการเจรจาและแลกเปลี่ยนสินค้ากับตลาดในประเทศ (Trat Bartertrade) article
โครงการอบรมภาษากัมพูชาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน article
โครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหัวหน้าส่วนราชการ article
ผู้โชคดีที่ได้รางวัลใน โครงการตราดเข้มแข็ง
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด
โครงการคาราวานผลไม้ไทยไปสู่ประเทศกัมพูชา article
โครงการ การเจรจาการค้า ผลไม้และ OTOP เพื่อการส่งออกระหว่างนักธุรกิจไทยกัมพูชาและเวียดนาม article
โครงการคลายเครียด คู่ฮาคนหัวหมอ ปะทะ คนพันหน้า ซ่าส์หมาว้อ article
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออกปี 50 article
หอการค้าจังหวัดตราดนำคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี article
โครงการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลสู่อินโดจีน article
งานวันตราดรำลึกประจำปี 2550 101 ปี article
เจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและกัมพูชา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 4 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article
ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 3 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “TRAT – BATTAMBANG TRADE EXHIBITION OF PRODUCTS 2005” article
ประชุมการค้าชายแดน จ.พระตระบอง article
สัมนาเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตราด - กัมพูชา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com