ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


เปิดรับสมัครผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่6 article

 

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 6 เพื่อบ่มเพาะ "ผู้นำรุ่นใหม่" จากภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้มีความสามารถรอบด้าน ทันการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมในการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   โดยเน้นการฝึกอบรมและปฏฺิบัติให้เกิดแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติหน้าที่ในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเปิดการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนมีนาคม 2560 และใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 7 เดือน (เรียนทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันพระปกเกล้า

 ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมิเสียค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 

 

ผู้สนใจสามารถสมัครพร้อมยื่นเอกสารได้ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 (ฝั่งทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในเวลาราชการหรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.kpi.ac.th  โดยหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม -15 มิถุนายน 2559

 
ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงสินค้างานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา article
กิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รับชัน ประจำปี 2556" article
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าผลไม้และอาหารไทยเยือนอินเดีย article
โครงการความร่วมมือ 3 สภา article
งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์​OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง) article
บรรยายสรุป "ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพือนบ้านไทย-กัมพูชา article
งานแสดงสินค้าสานสัมพันธ์ไทยกัมพูชา article
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเขตเศรษฐกิจชายแดน มุมมองและแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตราด article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
งานวันรณรงค์ ทานผลไม้ไทย ประจำปี 2555 article
คาราวานมิตรภาพไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
"งานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออก ครั้งที่ 4" article
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) article
หอการค้าแฟร์ ของดีสองแผ่นดินไทยกัมพูชา ปี 2554
อบรมผู้ประกอบการ SMEs article
โครงการรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้จังหวัดตราด article
วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2554 article
รดน้ำดำหัว ผู้ว่าตราด article
ต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดคนใหม่ article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 (27 ม.ค.54) article
งานแสดงสินค้า " Kep trade fair " ครั้งที่ 3 article
สมาพันธ์ผู้ประกอบการค้าจังหวัดตราด ต้านค้าปลีก article
โครงการคลายเครียดเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 2 article
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก article
หอตราดรับรางวัลชมเชย article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 article
“มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด “ ครั้งที่ 8 article
การจัดงานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออกและของดี 4 ภาค article
การแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ article
เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2553 article
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
ตกปลาล่าอินทรีที่ทะเลตราด article
หอการค้าตราดร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภาปล่อยคาราวานผลไม้สู่ตลาด article
ประชุมพิจารณาการขอขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก article
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด
ร่วมงานแสดงสินค้าและท่องเที่ยว article
หอการค้าตราด เตรียมโรดโชว์ผลไม้ไทยในกัมพูชา เผย หลังถนน 48 เปิดใช้ เอื้อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าจากไทยเป็นอย่างดี article
อบรมภาษากัมพูชา หลักสูตรวิชากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร article
หอการค้าต้านภัยหนาว.... article
หอการค้าตราดร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Outlet ณ ประเทศกัมพูชา article
เวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.2552-2554 article
ชาวตราด...ต่อต้านห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ article
การศึกษาดูงานและการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒิสภา article
การสัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา article
การบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง article
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านให้ผู้ประกอบการ ภาค ตะวันออก article
ผู้ว่าฯตราด เปิดการประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี กับ จังหวัดตราด article
ตราด-สีหนุวิลล์-เกาะกง เซ็นต์ MOU บ้านพี่เมืองน้อง article
โครงการ Business Mission ประเทศกัมพูชา article
หอการค้าตราด เตรียมทำตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ากับกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 article
โครงการ "พาผู้สูงวัยเดินทางไกลสู่ประเทศกัมพูชา" article
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตราด article
วิทยากรบรรยายพิเศษ article
โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ trat Bartertrade article
โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ (trat bartertrade) article
จับรางวัลครั้งที่ 3 โครงการตราดเข้มแข็ง article
เมืองคู่แฝด เลย-ตราด จากทะเลน้ำสู่ทะเลภูเขาแบบยั่งยืน article
คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด อวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหารจังหวัดตราด article
วิทยากรบรรยายพิเศษ article
งานเลี้ยงฉลองรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม และ ผู้ว่าราชการยอดเยี่ยมปี 2550 article
รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน article
มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ครั้งที่ 2 โครงการตราดเข้มแข็ง article
จับรางวัลครั้งที่ 2 โครงการตราดเข้มแข็ง article
ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดเข้าพบ ผวจ.ตราดคนใหม่ article
ต้อนรับ ผวจ.ตราด "คนใหม่" article
ต้อนรับคณะที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ article
ต้อนรับนักธุรกิจชาวเวียดนาม.....เพื่อสานต่อโครงการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง article
หอการค้าจังหวัดตราด จับมือกับการค้าภายในจังหวัดตราดเปิดจำหน่ายลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
หอการค้าจังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัด ต้อนรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่ได้รับทุนเข้า ศึกษายัง มรภ.เชียงใหม่ article
หอการค้าตราด จับมือ มรภ.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ให้เยาวชนประเทศกัมพูชา article
ผู้โชคดีที่เข้าร่วมโครงการตราดเข้มแข็ง (จับรางวัลครั้งที่ 1) article
โครงการทัวร์สุขภาพกับนักธุรกิจกัมพูชา article
โครงการจัดทำเวทีเสวนา "การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจในจังหวัดตราดต่อทิศทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
โครงการคาราวานผลไม้สู่ประเทศกัมพูชา article
ร่วมต้อนรับคณะนักธุรกิจไทย กัมพูชา เวียดนาม
หอการค้าจังหวัดตราดจัดทัวร์กัมพูชาและเวียดนาม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com