ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


วิสัยทัศน์หอการค้าจังหวัดตราด

วิสัยทัศน์
หอการค้าจังหวัดตราด “
เป็นองค์กรภาคเอกชนที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตราด เพื่อร่วมพัฒนาให้จังหวัดตราดเป็นประตูเชื่อมโยง
(Linkage) ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สู่อินโดจีน

พันธกิจ (MISSION)
1.เป็นทูตการค้าชายแดนภาคประชาชน ระหว่างจังหวัดตราดกับราชอาณาจักรกัมพูชา
2.เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อเผยแพร่และให้คำปรึกษาแก่สมาชิก
3.ส่งเสริมสมาชิกที่เป็นวิสาหกิจภายในจังหวัด ให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
4.เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการสร้างเครือข่ายทางการค้ากับองค์กรในกลุ่มประเทศอินโดจีน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าและสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจท้องถิ่น
5.สนับสนุนและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราด         Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com