ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


ประชาคม/ประชุมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดและการค้าชายแดน article

19 พฤษภาคม  2552 นายประเสริฐ  ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด นำคณะผู้ประกอบการจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม /ประชุมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดและการค้าชายแดน ณ ห้องประชุมร้านอาหารกรุงไทยคิทเช่น อ.เมือง จ.ตราด เนื่องจาก จังหวัดตราด ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดรับผิดชอบตัวชี้วัดในเรื่องระดับความสำเร็จของการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน โดยนายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดและการค้าชายแดน ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีส่วนราชการและผู้ประกอบการค้าทั่วไปและการค้าชายแดนเข้าร่วม นายกฤษฎา อินทชาติ พาณิชย์จังหวัดตราด กล่าวว่า เดิมทีจังหวัดตราดมียุทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องการค้าและยุทธศาสตร์การค้าชายแดน กับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดตั้งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันจึงได้มีการจัดทำประชาคมในครั้งนี้ขึ้นโดยดึงภาคเอกชนจากหอการค้าจังหวัดตราด ชมรมธนาคารจังหวัดตราด ตลอดจนผู้ประกอบการการค้าชายแดนของจังหวัดตราดเข้าร่วมเพื่อรับทราบความคิดเห็น ทิศทาง และความต้องการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดตราด เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปนำเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) นำไปขยายผลผ่านการจัดทำแผนงาน/โครงการในการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของจังหวัดตราดที่เป็นรูปธรรมต่อไป
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558" article
สัมมนา โลจิสติกส์การค้าชายแดนกับความสมดุลในพื้นที่ Cross Border Model article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคกลาง หอการค้าไทย article
โครงการ บรรยายธรรมเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 article
สุดยอด OTOP สีสันตะวันออกและของดี 4 ภาค" article
งานแสดงสินค้าจังหวัดเกาะกง article
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับการรุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน article
บันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดสีหนุวิลล์ article
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศกัมพูชา article
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
โครงการฝึกอบรม Orientation หลักสูตร "กัมพูชาศึกษา" ที่จังหวัดตราด article
โครงการตราดเข้มแข็ง การจับรางวัลครั้งที่ 3 article
โครงการเจรจาและแลกเปลี่ยนสินค้ากับตลาดในประเทศ (Trat Bartertrade) article
โครงการอบรมภาษากัมพูชาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน article
โครงการมหกรรมไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลา และสรรพสัตว์นับ 99,999 ชีวิต article
โครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหัวหน้าส่วนราชการ article
ผู้โชคดีที่ได้รางวัลใน โครงการตราดเข้มแข็ง
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด
โครงการคาราวานผลไม้ไทยไปสู่ประเทศกัมพูชา article
โครงการ การเจรจาการค้า ผลไม้และ OTOP เพื่อการส่งออกระหว่างนักธุรกิจไทยกัมพูชาและเวียดนาม article
โครงการคลายเครียด คู่ฮาคนหัวหมอ ปะทะ คนพันหน้า ซ่าส์หมาว้อ article
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออกปี 50 article
หอการค้าจังหวัดตราดนำคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี article
โครงการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลสู่อินโดจีน article
งานวันตราดรำลึกประจำปี 2550 101 ปี article
เจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและกัมพูชา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 4 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article
ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 3 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “TRAT – BATTAMBANG TRADE EXHIBITION OF PRODUCTS 2005” article
ประชุมการค้าชายแดน จ.พระตระบอง article
สัมนาเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตราด - กัมพูชา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com