ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


อบรมภาษากัมพูชา หลักสูตรวิชากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร article

ขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดตราดเข้าอบรมภาษากัมพูชา หลักสุตรวิชากัมพูชาเพื่อการสื่อสารระหว่างวันที่  16 ก.พ.-5 เม.ย.51 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดตราดโทร.039-520430 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดโทร. 039-511283 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ( รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 25 ท่านเท่านั้นเอง เรียนฟรีไม่มีค่าใชจ่าย)

 

แผนปฏิบัติงาน/แผนการสอนหลักสูตรวิชาภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร

ระยะเวลาการสอน  60  ชั่วโมง

ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจชายแดน  ปีงบประมาณ  2552

  ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา  อาคาร  3  ชั้น  3  วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

เวลา  17.00 – 20.00  น.

*****************************

รุ่นที่

เนื้อหา/วัน เดือน ปี

เนื้อหา/วัน เดือน ปี

เนื้อหา/วัน เดือน ปี

เนื้อหา/วัน เดือน ปี

เนื้อหา/วัน เดือน ปี

เนื้อหา/วัน เดือน ปี

1,2

 ความรู้พื้นฐาน

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์  2552

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุภาพันธ์  2552  

การสนทนาเบื้องต้น

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์2552

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุภาพันธ์  2552  

บทสนทนาในครอบครัว

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์2552

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุภาพันธ์  2552

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์2552

 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์  2552

  

บทสนทนาในสำนักงาน

วันอังคารที่ 24  กุมภาพันธ์  2552

วันพฤหัสบดีที่ 26  กุมภาพันธ์  2552

วันอังคารที่  3  มีนาคม  2552

วันพฤหัสบดีที่ 5  มีนาคม  2552

บทสนทนาที่ใช้ในการซื้อขาย

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม  2552

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่  19 มีนาคม  2552

     

บทสนทนาที่ใช้ในการท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 24  มีนาคม 2552

 วันพฤหัสบดีที่ 26   มีนาคม 2552

วันอังคารที่  31 มีนาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่  2  เมษายน  2552

 

3,4

 ความรู้พื้นฐาน

วันพุธที่ 11  กุมภาพันธ์  2552

วันจันทร์  16  กุมภาพันธ์  2552 

การสนทนาเบื้องต้น

วันพุธที่ 18  กุมภาพันธ์  2552

วันจันทร์  23  กุมภาพันธ์  2552 

บทสนทนาในครอบครัว

วันพุธที่ 25  กุมภาพันธ์  2552

วันจันทร์  2  มีนาคม  2552 

วันพุธที่  4  มีนาคม  2552

วันจันทร์  9  มีนาคม  2552 

บทสนทนาในสำนักงาน

วันจันทร์ที่  16  มีนาคม  2552

วันพุธที่ 18  มีนาคม   2552

วันจันทร์ที่ 23  มีนาคม  2552

วันพุธที่ 25 มีนาคม   2552

บทสนทนาที่ใช้ในการซื้อขาย

วันศุกร์ที่  27  มีนาคม  2552

วันเสาร์ที่ 28  มีนาคม   2552

วันอาทิตย์ที่ 29  มีนาคม  2552

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม   2552

บทสนทนาที่ใช้ในการท่องเที่ยว

วันพุธที่ 1  เมษายน   2552

วันศุกร์ที่ 3  เมษายน  2552

วันเสาร์ที่ 4  เมษายน   2552

วันอาทิตย์ที่  5  เมษายน   2552

  

หมายเหตุ  1.  หลักสูตร  60  ชั่วโมง (เรียนวันละ  3  ชั่วโมง) 

                 2.  รุ่นละ  25  คน  รวม  100  คน  ดังนี้  

       *  รุ่นที่  1  หัวหน้าส่วนราชการ (เรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี)   รุ่นที่  3  กลุ่มเกษตรกร (เรียนวันจันทร์และวันพุธ)    

       *  รุ่นที่  2  ผู้ประกอบการค้า (เรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี)        รุ่นที่  4  กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว  เรียนวันจันทร์และวันพุธ

3.   รุ่นที่  1 ,  3   อาจารย์ผู้สอน นางวรรณา  บุทเสน     รุ่นที่  2 , 4   อาจารย์ผู้สอน  นายสงกรานต์  สุภาภา           
ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงสินค้างานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา article
กิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รับชัน ประจำปี 2556" article
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าผลไม้และอาหารไทยเยือนอินเดีย article
โครงการความร่วมมือ 3 สภา article
งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์​OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง) article
บรรยายสรุป "ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพือนบ้านไทย-กัมพูชา article
งานแสดงสินค้าสานสัมพันธ์ไทยกัมพูชา article
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเขตเศรษฐกิจชายแดน มุมมองและแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตราด article
เปิดรับสมัครผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่6 article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
งานวันรณรงค์ ทานผลไม้ไทย ประจำปี 2555 article
คาราวานมิตรภาพไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
"งานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออก ครั้งที่ 4" article
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) article
หอการค้าแฟร์ ของดีสองแผ่นดินไทยกัมพูชา ปี 2554
อบรมผู้ประกอบการ SMEs article
โครงการรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้จังหวัดตราด article
วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2554 article
รดน้ำดำหัว ผู้ว่าตราด article
ต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดคนใหม่ article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 (27 ม.ค.54) article
งานแสดงสินค้า " Kep trade fair " ครั้งที่ 3 article
สมาพันธ์ผู้ประกอบการค้าจังหวัดตราด ต้านค้าปลีก article
โครงการคลายเครียดเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 2 article
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก article
หอตราดรับรางวัลชมเชย article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 article
“มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด “ ครั้งที่ 8 article
การจัดงานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออกและของดี 4 ภาค article
การแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ article
เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2553 article
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
ตกปลาล่าอินทรีที่ทะเลตราด article
หอการค้าตราดร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภาปล่อยคาราวานผลไม้สู่ตลาด article
ประชุมพิจารณาการขอขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก article
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด
ร่วมงานแสดงสินค้าและท่องเที่ยว article
หอการค้าตราด เตรียมโรดโชว์ผลไม้ไทยในกัมพูชา เผย หลังถนน 48 เปิดใช้ เอื้อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าจากไทยเป็นอย่างดี article
หอการค้าต้านภัยหนาว.... article
หอการค้าตราดร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Outlet ณ ประเทศกัมพูชา article
เวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.2552-2554 article
ชาวตราด...ต่อต้านห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ article
การศึกษาดูงานและการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒิสภา article
การสัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา article
การบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง article
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านให้ผู้ประกอบการ ภาค ตะวันออก article
ผู้ว่าฯตราด เปิดการประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี กับ จังหวัดตราด article
ตราด-สีหนุวิลล์-เกาะกง เซ็นต์ MOU บ้านพี่เมืองน้อง article
โครงการ Business Mission ประเทศกัมพูชา article
หอการค้าตราด เตรียมทำตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ากับกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 article
โครงการ "พาผู้สูงวัยเดินทางไกลสู่ประเทศกัมพูชา" article
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตราด article
วิทยากรบรรยายพิเศษ article
โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ trat Bartertrade article
โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ (trat bartertrade) article
จับรางวัลครั้งที่ 3 โครงการตราดเข้มแข็ง article
เมืองคู่แฝด เลย-ตราด จากทะเลน้ำสู่ทะเลภูเขาแบบยั่งยืน article
คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด อวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหารจังหวัดตราด article
วิทยากรบรรยายพิเศษ article
งานเลี้ยงฉลองรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม และ ผู้ว่าราชการยอดเยี่ยมปี 2550 article
รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน article
มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ครั้งที่ 2 โครงการตราดเข้มแข็ง article
จับรางวัลครั้งที่ 2 โครงการตราดเข้มแข็ง article
ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดเข้าพบ ผวจ.ตราดคนใหม่ article
ต้อนรับ ผวจ.ตราด "คนใหม่" article
ต้อนรับคณะที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ article
ต้อนรับนักธุรกิจชาวเวียดนาม.....เพื่อสานต่อโครงการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง article
หอการค้าจังหวัดตราด จับมือกับการค้าภายในจังหวัดตราดเปิดจำหน่ายลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
หอการค้าจังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัด ต้อนรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่ได้รับทุนเข้า ศึกษายัง มรภ.เชียงใหม่ article
หอการค้าตราด จับมือ มรภ.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ให้เยาวชนประเทศกัมพูชา article
ผู้โชคดีที่เข้าร่วมโครงการตราดเข้มแข็ง (จับรางวัลครั้งที่ 1) article
โครงการทัวร์สุขภาพกับนักธุรกิจกัมพูชา article
โครงการจัดทำเวทีเสวนา "การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจในจังหวัดตราดต่อทิศทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
โครงการคาราวานผลไม้สู่ประเทศกัมพูชา article
ร่วมต้อนรับคณะนักธุรกิจไทย กัมพูชา เวียดนาม
หอการค้าจังหวัดตราดจัดทัวร์กัมพูชาและเวียดนาม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com