ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

บทบาทหน้าที่และภารกิจหอการค้าจังหวัดตราด

1.  วิสัยทัศน์ (VISION)         เป็นองค์กรภาคเอกชนที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดตราด  เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า   การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สู่อินโดจีน

2. พันธกิจ (MISSION) 
1. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวิสาหกิจภายในจังหวัด ให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
2. มุ่งมั่นและส่งเสริมบทบาทขององค์กรเพื่อที่จะสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
4. มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมโดยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ  เพื่อเผยแพร่และให้คำปรึกษาแก่สมาชิก

3. เป้าประสงค์ (GOALS) 
1. กำหนดการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นใหัจังหวัดตราดเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สู่อินโดจีน
2. กำหนดการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นให้จังหวัดตราดและหมู่เกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. กำหนดการพัฒนาเพื่อให้จังหวัดตราดเป็นศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป
4. การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้กับสมาชิก  ผู้ประกอบการและประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

4. นโยบายหอการค้าจังหวัดตราด
1. มุ่งเน้นให้หอการค้าจังหวัดตราด  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว  รวมทั้งปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน
2. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่สมาชิก  เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ  รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
3. ประสานงานและเชื่อมโยงกับองค์กร  ชมรม  ส่วนราชการทุกฝ่าย  เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดและประเทศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรหอการค้าฯ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขา  เพื่อให้สอดคล้องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด 
  


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com