ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


โครงการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลสู่อินโดจีน article

 

          จากการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกรวมทั้งการประชุมในเรื่องการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (CEO RETREAT II)  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้จังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคตะวันออกสู่อินโดจีน

          จากเหตุผลดังกล่าวหอการค้าจังหวัดตราด  จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนำร่องเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลสู่อินโดจีนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยสู่ชายฝั่งทะเลกัมพูชา  โดยใช้จังหวัดตราดเป็นฐาน  ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่  7 – 11  เมษายน  2549  มีหัวหน้าส่วนราชจังหวัดตราด  สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 4  สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 5  ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนทั้งสิ้น  50  คน  เข้าร่วมเดินทางไปในครั้งนี้  จากการดำเนินงานดังกล่าวนี้หอการค้าฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหลาย ๆ ฝ่ายของหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสะดวกและเป็นกันเองอย่างดียิ่ง  จนทำให้งานดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านได้รับความสุขและประทับใจมาก  โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากสถานที่ที่เดินทางเข้าไปอาทิเช่น  จังหวัดสีหนุวิลล์  กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา  โฮจิมินต์ซิตี้   และหมู่เกาะฟูก๊วก  ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดีเช่นกัน  ซึ่งผลจากการดำเนินงานดังกล่าวนี้หอการค้าจังหวัดตราดได้รับความชื่นชมและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งในและต่างประเทศอย่างมาก


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 

1. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราดและกลุ่มจังหวัดภาค
    ตะวันออก
2. เพื่อเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS ด้านการท่องเที่ยวกับ
    ประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น
3.  เพื่อเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวร่วมกันในระหว่างภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับประเทศเพื่อน
    บ้าน
5. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลไทยสู่ชายฝั่งทะเลกัมพูชา
    สถานที่จัดงาน   จังหวัดตราด – สีหนุวิลล์ – กรุงพนมเปญ – โฮจิมินต์ซิตี้ – หมู่เกาะฟูก๊วก

ระยะเวลา    ระหว่างวันที่  7 – 11  เมษายน  2549  (รวม 5 วัน)

วิธีดำเนินการ   เชิญชวนนักธุรกิจ  นักท่องเที่ยว  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด
ตราดและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการเดินทางเพื่อเป็นการศึกษาเส้นทางการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฟอร์รี่ปรับอากาศ  รถยนต์ปรับอากาศและเครื่องบิน


ผู้รับผิดชอบโครงการ หอการค้าจังหวัดตราด โดย นายสุพจน์  เลียดประถม  ประธานหอการค้าจังหวัดตราด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS ตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อให้ยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกด้านการท่องเที่ยวทางทะเลสู่อินโดจีนเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักธุรกิจไทยได้มีโอกาสศึกษาพื้นที่เส้นทางการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการลงทุนต่อไป
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและประสานสัมพันธไมตรีที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558" article
สัมมนา โลจิสติกส์การค้าชายแดนกับความสมดุลในพื้นที่ Cross Border Model article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคกลาง หอการค้าไทย article
โครงการ บรรยายธรรมเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 article
สุดยอด OTOP สีสันตะวันออกและของดี 4 ภาค" article
งานแสดงสินค้าจังหวัดเกาะกง article
ประชาคม/ประชุมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดและการค้าชายแดน article
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับการรุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน article
บันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดสีหนุวิลล์ article
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศกัมพูชา article
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
โครงการฝึกอบรม Orientation หลักสูตร "กัมพูชาศึกษา" ที่จังหวัดตราด article
โครงการตราดเข้มแข็ง การจับรางวัลครั้งที่ 3 article
โครงการเจรจาและแลกเปลี่ยนสินค้ากับตลาดในประเทศ (Trat Bartertrade) article
โครงการอบรมภาษากัมพูชาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน article
โครงการมหกรรมไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลา และสรรพสัตว์นับ 99,999 ชีวิต article
โครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหัวหน้าส่วนราชการ article
ผู้โชคดีที่ได้รางวัลใน โครงการตราดเข้มแข็ง
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด
โครงการคาราวานผลไม้ไทยไปสู่ประเทศกัมพูชา article
โครงการ การเจรจาการค้า ผลไม้และ OTOP เพื่อการส่งออกระหว่างนักธุรกิจไทยกัมพูชาและเวียดนาม article
โครงการคลายเครียด คู่ฮาคนหัวหมอ ปะทะ คนพันหน้า ซ่าส์หมาว้อ article
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออกปี 50 article
หอการค้าจังหวัดตราดนำคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี article
งานวันตราดรำลึกประจำปี 2550 101 ปี article
เจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและกัมพูชา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 4 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article
ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 3 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “TRAT – BATTAMBANG TRADE EXHIBITION OF PRODUCTS 2005” article
ประชุมการค้าชายแดน จ.พระตระบอง article
สัมนาเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตราด - กัมพูชา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com