ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


เจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและกัมพูชา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 4 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article

     

 

 


        การที่รัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS  รวมทั้งการที่ประธานหอการค้าจังหวัดตราดได้มีการร่วมลงนามในข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราดกับ 3 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา ซึ่งประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสีหนุวิลล์  หอการค้าจังหวัดกัมปงจาม  และหอการค้าจังหวัดกัมปอต เมื่อวันที่  22  กันยายน  2548 แล้วนั้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวร่วมกัน  รวมทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันในระดับจังหวัดและประเทศ  ทำให้เกิดผลต่อเนื่องถึงการดำเนินงานในครั้งนี้ 
  หอการค้าจังหวัดตราด  ในฐานะผู้นำของภาคเอกชน  จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ “การเจรจาการค้า – การส่งเสริมการลงทุนระหว่างนักธุรกิจไทยและกัมพูชา” ในระหว่างวันที่  13 – 16  กรกฎาคม  2549 
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
1. เพื่อเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS ด้านการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราด
2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจไทยและกัมพูชา ได้พบปะเจรจาทางด้านการค้าและทำข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ
4. เพื่อให้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน (MOU)  ระหว่างหอการค้าจังหวัดตราดกับหอการค้าจังหวัดในประเทศกัมพูชา (หอการค้าจังหวัดบันเตียเมียนเจย  พระตะบอง  โพธิสัตย์และเสียมเรียบ)  และระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจกัมพูชา
5. เพื่อให้นักธุรกิจทั้งสองประเทศได้รู้ถึงความต้องการในด้านการค้าของกันและกัน รวมทั้งกฎระเบียบ ขั้นตอนการลงทุนในประเทศกัมพูชา
ระยะเวลา   ระหว่างวันที่  13 – 16  กรกฎาคม  2549
สถานที่ดำเนินการ  1. วันที่  13  กรกฎาคม  2549  จัดสัมมนา ณ หอประชุมอาคารศาลาประชา
    คมจังหวัดตราด


2. วันที่  14 – 16  กรกฎาคม  2549  ร่วมเดินทางไปศึกษาพื้นที่และดำเนิน
 การร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกัน ณ จังหวัดสีหนุวิลล์  ประเทศกัมพูชาและเดินทางไปสำรวจตลาดการค้าสินค้าของประเทศไทยในกรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา
วิธีดำเนินการ    แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ
• ขั้นตอนที่  1  ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาในวันที่  13  กรกฎาคม  2549 ณ หอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด  โดยการดำเนินงานดังกล่าวนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศไทยและกัมพูชารวมทั้งสิ้นประมาณ 250  คน 
• ขั้นตอนที่  2  ร่วมเดินทางไปศึกษาพื้นที่ ณ จังหวัดสีหนุวิลล์  ประเทศกัมพูชา  พร้อมทั้งมีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันและสำรวจตลาดการค้าสินค้าของประเทศไทย ณ กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา
งบประมาณในการสนับสนุนจาก
1. กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ผู้รับผิดชอบโครงการ หอการค้าจังหวัดตราด 
โดย  นายสุพจน์ เลียดประถม  ประธานหอการค้าจังหวัดตราด
ผลสรุปจากการดำเนินงาน
  จากการดำเนินงานดังกล่าวนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศไทยและกัมพูชารวมประมาณ  250  คน และมีระดับผู้นำเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน อาทิเช่น
• ฝ่ายประเทศกัมพูชา 
  1.  นายเมา  โทรา   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
2. นายซอ ภิรุนา    รอง CO กระทรวงพาณิชย์
3. นายธน  วีระ   รอง  CO กระทรวงพาณิชย์
4. นายชวน  สุธี  รองเลขาธิการ CDC (BOI)
5. นางสาวซก สุเพียวี  ประธานสภารัฐบาลกรุงพนมเปญ
6. นายตุจ  มาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกัมปงชนัง
7. นายเปจ  ฮอน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิสัตย์
8. นายทัช  บุญฮอ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง
9. นายป๊ก  สาเหรด  หัวหน้าพาณิชย์จังหวัดเกาะกง
10. นายชุด  ปูว   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกัมปอต
11. นายเสรย  สุเบิล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง
12. นายเปียน  นารึธ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระตะบอง
13. นายดวง  สุพันนาเรด  ปลัดจังหวัดบันเตียเมียนเจย
14. อ๊อกยาลิม ฮุยเลง  ประธานหอการค้าจังหวัดสีหนุวิลล์
15. นายตุ้ย  กี   ประธานหอการค้าจังหวัดโพธิสัตย์
16. นายอึง  กิมลี  รองประธานหอการค้าจังหวัดพระตะบอง
17. H.E. ซ๊ก เฮียง  รองประธานหอการค้าจังหวัดกัมปงจาม
18. นางซาม  จักกียา  รองประธานหอการค้าจังหวัดกัมปอต
19. นายลี  อุดนี   รองประธานหอการค้าจังหวัดบันเตียเมียนเจย
• ฝ่ายประเทศไทย
1. นายนพดล  สระวาสี  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าชายแดนและ
มาตรการพิเศษทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
2.  นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช       ที่ปรึกษาสนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
BOI
3.  นายส่งศักดิ์  ลิมบานเย็น ผู้อำนวยการ สนง.  “
4.  ดร.อาชว์  เตาลานนท์  ประธานสภาธุรกิจ ACMECS แห่งประเทศไทย
5.  นายนิยม  ไวยรัชพานิช         ประธานคณะกรรมการการค้าชายแดน หอการค้า
ไทย
6.  นายธงชัย  บุณยโชติมา ผู้แทนของหอการค้าไทย
7.  นายยรรยง  เนตรสมานนท์ กรรมการหอการค้าไทย
8.  นายสุวิทย์  วัชโรทยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
9.  นายพิชัย  เมืองมัจฉา  ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
10.  คุณประพันธ์ บัวศรี  ผู้แทนของหอการค้าจังหวัดสระแก้ว
11. นางรุ่งศรี  เฑียรพาณิชย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก
(จันทบุรี)
12. นายปราโมช  ร่วมสุข  ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี
13. นายต่อศักดิ์  บวรพิศาล ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
14. นายสุทิน  นิลนภคุณ  พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
15. นายผดุงพงษ์  พรรณแผ้ว พาณิชย์จังหวัดชลบุรี
16. นายวิชาญ  สีดไทร  พาณิชย์จังหวัดระยอง
17. นางกมรวรรณ จิระวังแก้ววรวุฒิ    ผู้แทนของหอการค้าจังหวัดระยอง
• ผู้แทนของจังหวัดตราด 
1.  นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
2.  นายวิชัย  ประพันธ์โรจน์  ปลัดจังหวัดตราด
3.  นายดำริ  จุลวัฒฑะกะ  พาณิชย์จังหวัดตราด
4.  นายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง  นายด่านศุลกากรคลองใหญ่
พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดอีกจำนวนมาก
ส่วนในขั้นตอนที่  2  การเดินทางเพื่อศึกษาเส้นทางการค้า –  การลงทุนและการท่อง
เที่ยวรวมทั้งการดำเนินการร่วมลงนามใน MOU ร่วมกัน ณ โรงแรม SOKHA BEACH จังหวัดสีหนุวิลล์  ประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม  2549  ซึ่งการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ได้มีผู้ร่วมเดินทางจากประเทศไทย คือ คณะผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้แทนจากหอการค้าไทย  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด  และนักธุรกิจ รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน   โดยได้มีการเดินทางเพื่อไปสำรวจพื้นที่ที่สำคัญดังนี้
1. ที่ทำการขนถ่ายสินค้านำเข้าและส่งออกของกัมพูชา บริเวณท่าเทียบเรือสีหนุวิลล์ 
2. ตลาดการค้าสินค้าของประเทศไทยในจังหวัดสีหนุวิลล์
3. ตลาดการค้าสินค้าของประเทศไทยในกรุงพนมเปญ
และประเด็นที่สำคัญของขั้นตอนนี้คือ การร่วมลงนามใน MOU ร่วมกัน
ระหว่าง หอการค้าจังหวัดตราด กับ 4 หอการค้าจังหวัดในประเทศกัมพูชา      (จังหวัดบันเตียเมียนเจย  โพธิสัตย์  พระตะบองและเสียมเรียบ)  และระหว่างนักธุรกิจไทย 2 ราย (โรงพยาบาลกรุงเทพตราด , บริษัท วี.แอนด์ พี. เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด) กับ 7 หอการค้าจังหวัดในประเทศกัมพูชา  ( จังหวัดเสียมเรียบ  กัมปงจาม  โพธิสัตย์  พระตะบอง  บันเตียเมียนเจย  สีหนุวิลล์  และกัมปอต)  รวมแล้วมีการลงนามร่วมกันทั้งหมด 18 คู่ 
  ผลของการดำเนินงานในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดตราด ได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานทุกฝ่ายของประเทศไทยและผู้แทนจากกัมพูชาที่เดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้ โดยรวมถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาด้วย  ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของหอการค้าจังหวัดตราดและจังหวัดตราด ที่ได้มีโอกาสดำเนินการจัดงานในระดับนี้ และที่สำคัญนักธุรกิจที่เข้าร่วมประชุมและเดินทางไปสำรวจเส้นทางการค้า – การลงทุนที่จังหวัดสีหนุวิลล์  ประเทศกัมพูชา ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจกัมพูชาและหอการค้าของกัมพูชาในการที่จะทำการซื้อขายและแลกเปลี่ยนหรือใช้บริการร่วมกันในอนาคต ซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์อย่างมากมายและยังได้มีโอกาสไปดูสภาพพื้นที่จริง  และสุดท้ายนี้ในนามของ หอการค้าจังหวัดตราด ใคร่ขอขอบคุณมายังหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
4. สภาธุรกิจ ACMECS แห่งประเทศไทย
5. หอการค้าไทย
6. จังหวัดตราด ซึ่งนำโดย  นายบุญช่วย  เกิดสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
7. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558" article
สัมมนา โลจิสติกส์การค้าชายแดนกับความสมดุลในพื้นที่ Cross Border Model article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคกลาง หอการค้าไทย article
โครงการ บรรยายธรรมเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 article
สุดยอด OTOP สีสันตะวันออกและของดี 4 ภาค" article
งานแสดงสินค้าจังหวัดเกาะกง article
ประชาคม/ประชุมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดและการค้าชายแดน article
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับการรุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน article
บันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดสีหนุวิลล์ article
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศกัมพูชา article
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
โครงการฝึกอบรม Orientation หลักสูตร "กัมพูชาศึกษา" ที่จังหวัดตราด article
โครงการตราดเข้มแข็ง การจับรางวัลครั้งที่ 3 article
โครงการเจรจาและแลกเปลี่ยนสินค้ากับตลาดในประเทศ (Trat Bartertrade) article
โครงการอบรมภาษากัมพูชาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน article
โครงการมหกรรมไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลา และสรรพสัตว์นับ 99,999 ชีวิต article
โครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหัวหน้าส่วนราชการ article
ผู้โชคดีที่ได้รางวัลใน โครงการตราดเข้มแข็ง
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด
โครงการคาราวานผลไม้ไทยไปสู่ประเทศกัมพูชา article
โครงการ การเจรจาการค้า ผลไม้และ OTOP เพื่อการส่งออกระหว่างนักธุรกิจไทยกัมพูชาและเวียดนาม article
โครงการคลายเครียด คู่ฮาคนหัวหมอ ปะทะ คนพันหน้า ซ่าส์หมาว้อ article
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออกปี 50 article
หอการค้าจังหวัดตราดนำคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี article
โครงการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลสู่อินโดจีน article
งานวันตราดรำลึกประจำปี 2550 101 ปี article
ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 3 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “TRAT – BATTAMBANG TRADE EXHIBITION OF PRODUCTS 2005” article
ประชุมการค้าชายแดน จ.พระตระบอง article
สัมนาเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตราด - กัมพูชา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com