ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 3 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article

 


  รัฐบาลไทยมีนโยบายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง  (AYEYAWADY – CHAOPHRAYA – MEKONG ECONOMIC COOPERATION STRATEGY : ACMECS )  ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภาค  จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้ง 5 ประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชา  ลาว  พม่า  ไทยและเวียดนาม  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลโดยได้มีการลงนามในปฎิญญาพุกาม (BAGAN  DECLARATION)  เมื่อครั้งการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งแรกในวันที่  12  พฤศจิกายน  2546  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและสร้างความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่อนุภูมิภาค  รวมทั้งแผนการปฎิบัติการครอบคลุมความร่วมมือ 6 สาขา  ได้แก่
1. การอำนวยความสะดวกด้านการค้า  การลงทุน
2. ความร่วมมือด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. การเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม
4. การท่องเที่ยว
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6. ความร่วมมือด้านสาธารณสุข

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2548  ณ โรงแรมคอนราด
กรุงเทพมหานคร หอการค้าจังหวัดตราดโดย นายสุพจน์  เลียดประถม  ประธานหอการค้าจังหวัดตราดได้มีการร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกัน (MOU : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING )  กับ 3 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา คือ หอการค้าจังหวัดสีหนุวิลล์  หอการค้ากัมปอตและหอการค้าจังหวัดกัมปงจาม ถึงความร่วมมือและส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีรวมทั้งการทำงานร่วมกันในการพัฒนาทางด้านการค้า  อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวระหว่างกันในอนาคตต่อไป   ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้การผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS ตามนโยบายของรัฐบาลเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  รวมทั้งเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราดด้วย

 

 

 
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558" article
สัมมนา โลจิสติกส์การค้าชายแดนกับความสมดุลในพื้นที่ Cross Border Model article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคกลาง หอการค้าไทย article
โครงการ บรรยายธรรมเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 article
สุดยอด OTOP สีสันตะวันออกและของดี 4 ภาค" article
งานแสดงสินค้าจังหวัดเกาะกง article
ประชาคม/ประชุมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดและการค้าชายแดน article
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับการรุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน article
บันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดสีหนุวิลล์ article
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศกัมพูชา article
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
โครงการฝึกอบรม Orientation หลักสูตร "กัมพูชาศึกษา" ที่จังหวัดตราด article
โครงการตราดเข้มแข็ง การจับรางวัลครั้งที่ 3 article
โครงการเจรจาและแลกเปลี่ยนสินค้ากับตลาดในประเทศ (Trat Bartertrade) article
โครงการอบรมภาษากัมพูชาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน article
โครงการมหกรรมไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลา และสรรพสัตว์นับ 99,999 ชีวิต article
โครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหัวหน้าส่วนราชการ article
ผู้โชคดีที่ได้รางวัลใน โครงการตราดเข้มแข็ง
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด
โครงการคาราวานผลไม้ไทยไปสู่ประเทศกัมพูชา article
โครงการ การเจรจาการค้า ผลไม้และ OTOP เพื่อการส่งออกระหว่างนักธุรกิจไทยกัมพูชาและเวียดนาม article
โครงการคลายเครียด คู่ฮาคนหัวหมอ ปะทะ คนพันหน้า ซ่าส์หมาว้อ article
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออกปี 50 article
หอการค้าจังหวัดตราดนำคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี article
โครงการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลสู่อินโดจีน article
งานวันตราดรำลึกประจำปี 2550 101 ปี article
เจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและกัมพูชา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 4 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “TRAT – BATTAMBANG TRADE EXHIBITION OF PRODUCTS 2005” article
ประชุมการค้าชายแดน จ.พระตระบอง article
สัมนาเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตราด - กัมพูชา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com