ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


ประวัติความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมาของหอการค้าจังหวัดตราด

 

                        หอการค้า  เป็นสถาบันการค้าของเอกชนที่ทั่วโลกรู้จักและให้การยอมรับ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในจังหวัดและประเทศ  หอการค้าแห่งแรกที่มีขึ้นในโลก  คือ  หอการค้าที่เมืองมาแซล  ประเทศฝรั่งเศส  จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายคริสศตวรรษที่  14  ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากชาวเมืองมาแซลเท่าใดนัก  แต่ต่อมาเมื่อบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ  จึงได้ร่วมใจกันทำให้หอการค้าเมืองมาแซลเจริญรุ่งเรืองขึ้น  หลังจากนั้นประเทศต่าง ๆ ในยุโรปก็ได้จัดตั้งหอการค้าของตนขึ้นเช่นเดียวกันเกือบทั่วทั้งทวีปยุโรป  และได้ขยายออกไปทั่วโลกจนในปัจจุบันมีหอการค้าอยู่ทั่วโลกจำนวนมากมาย

 

                        หอการค้าแห่งแรกในประเทศไทย  คือ  หอการค้าไทย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8  มีนาคม  2476  หอการค้าไทยถือเป็นแหล่งรวมของบรรดาพ่อค้านักธุรกิจที่ประกอบวิสาหกิจในสาขาต่าง ๆ ภายในประเทศ  เป็นองค์กรกลางของพ่อค้าแม่ค้าเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของพ่อค้าด้วยกัน  ปัจจุบันหอการค้าไทยมีบทบาทกว้างขวางขึ้นครอบคลุมการค้าทั้งในและต่างประเทศ  ร่วมมือกับภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

 

                        หลังจากนั้นต่อมา  นักธุรกิจของจังหวัดตราดซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นถึงความสำคัญและบทบาทของหอการค้าในอนาคต  จึงได้มีการรวมกลุ่มกันและจัดตั้ง หอการค้าจังหวัดตราดขึ้น  และยื่นจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นหอการค้าเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2528  ตาม พรบ. หอการค้า พ.. 2509  โดยมี นายเจียร  จินตกานนท์  เป็นประธานผู้ก่อตั้งและมีนายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์   นายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ   นายอำนวย  ชัชวาลย์  นายสุรจักรณ์  ศรีสัจจัง  นายสุพจน์ เลียดประถม นายประเสริฐ ศิริ นายสุมิตร เขียวขจี นายอุทัย ตันชัย และปัจจุบัน นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์  เป็นประธาน   โดยหอการค้าจังหวัดตราดได้แสดงถึงบทบาทในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตราดมาโดยตลอด  จนเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ  ภาคเอกชนอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

   

                        เดิม หอการค้าจังหวัดตราด  มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  87/5  ถนนวิวัฒนะ  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  รหัสไปรษณีย์  23000

 

ปัจจุบัน  หอการค้าจังหวัดตราด  ได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ไปยังชั้นบนของ

อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด  ถนนราษฎร์นิยม  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  รหัสไปรษณีย์ 23000  โทรศัพท์ 0-3952-0430 , 0-3952-1275 โทรสาร 0-3952-1275 , 0-3952-5232  ซึ่งเป็นอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มีมาตรฐานเป็นเอกเทศโดยเฉพาะ หอการค้าฯ ได้มีการจัดแบ่งสำนักงานอย่างเป็นสัดส่วนคือ  ห้องทำงาน  ห้องรับรอง  ห้องประชุมและห้องเก็บของ   จากสาเหตุที่หอการค้าจังหวัดตราดได้รับอนุญาตในการใช้อาคารดังกล่าวนี้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่อย่างใดนั้น   สืบเนื่องมาจากหอการค้าจังหวัดตราดได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในจังหวัดตราดและสังคมในระดับประเทศ  อาทิเช่น  การร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในการดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ    การร่วมออกร้าน OTOP ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  และการร่วมกิจกรรมกับจังหวัดในการดำเนินงาน วันตราดรำลึก   งานปีใหม่ กาชาด เป็นประจำทุกปี  เป็นต้น

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com