ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “TRAT – BATTAMBANG TRADE EXHIBITION OF PRODUCTS 2005” article

โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “TRAT – BATTAMBANG TRADE EXHIBITION OF PRODUCTS 2005”

จังหวัดตราด  เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา  และจากนโยบาย
ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการติดต่อการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน  ประกอบกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราดได้มีการสนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดตราดเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ได้มาตรฐาน เสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรไมตรี 
  ด้วยศักยภาพและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นหอการค้าจังหวัดตราด  จึงได้จัดคณะทำงานเดินทางไปสำรวจพื้นที่ประเทศกัมพูชาเพื่อติดต่อจัดงานแสดงสินค้าไทย  โดยเลือกจังหวัดพระตะบองเป็นจังหวัดแรกที่จะดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าไทยขึ้น  เหตุผลเพราะจังหวัดพระตะบองมีประชากรจำนวนมากรองจากกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา และจังหวัดกัมปงจาม  อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับจังหวัดตราดและประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  ปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงคนทั้งประเทศของกัมพูชา ทำให้มีอำนาจในการซื้อค่อนข้างสูง
  จากนั้นได้ติดต่อไปยังหอการค้าจังหวัดพระตะบอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง  แม่ทัพภาค 5  ประเทศกัมพูชา  ซึ่งผลจากการเจรจาทำให้ได้รับการอนุญาตให้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าได้โดยทางประเทศกัมพูชาจะให้สิทธิพิเศษในครั้งนี้คือ  ผู้ที่นำสินค้าเข้าไปร่วมแสดงและจำหน่ายนั้นไม่ต้องเสียภาษีการนำเข้าและค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าแต่อย่างใด  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้มีเจ้าภาพในการจัดงานคือ หอการค้าจังหวัดตราด ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดพระตะบอง  โดยใช้ชื่องานว่า “TRAT – BATTAMBANG TRADE EXHIBITION OF PRODUCTS 2005”  ในส่วนของจังหวัดตราดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือในการดำเนินงาน รวมทั้งการช่วยซื้อคูหาเพื่อนำกลุ่มสินค้าของ OTOP ที่เด่น ๆ ของจังหวัดเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานด้วย
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS)  กับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดเป็นรูปธรรมเพิ่มยิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อน
บ้านแบบยั่งยืน  เนื่องจากประเทศกัมพูชาเป็นประเทศคู่ค้ากับประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน  และสินค้าไทยเกือบทุกชนิดเป็นที่นิยมของตลาดกัมพูชา
  4.  เพื่อเป็นการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดของประเทศกัมพูชามากยิ่งขึ้น
5. เพื่อเป็นการนำรายได้จากการจัดงานมาสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร
สถานที่จัดงาน  บริเวณถนนวัดดอมเรยซอ (วัดช้างขาว)  ใจกลางเมืองของจังหวัด
พระตะบอง ประเทศกัมพูชา
ระยะเวลา    ระหว่างวันที่  8 – 14  ธันวาคม  2548 (รวม 7 วัน)
วิธีดำเนินการ    จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภค  บริโภค  การบริการ  โดยเชิญชวนผู้
ประกอบการทั้งในประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเข้าร่วม  รวมทั้งกลุ่มผู้
ผลิตสินค้า OTOP ในกลุ่มจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หอการค้าจังหวัดตราด  โดย นายสุพจน์ เลียดประถม  ประธานหอการค้า
จังหวัดตราด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ประกอบการของประเทศไทยได้มีโอกาสนำสินค้าของตนเองไปจำหน่ายและประชาสัมพันธ์เพื่อการซื้อขายในอนาคตต่อไป
2. ประชาชนชาวกัมพูชาได้มีโอกาสซื้อสินค้าดีจากโรงงานในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
3. เพื่อเป็นการประสานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน  และใช้โอกาสนี้เปิดประตูทางการค้าซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด
4. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราด
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีเปิดงานวันที่  8  ธันวาคม  2548
• ฝ่ายประเทศไทย
1.  ดร.อาชว์  เตาลานนท์   ประธานสภาธุรกิจ ACMECS
2.  นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
3. นางจิรนันท์  วงษ์มงคล  ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ไทยประจำ
กรุงพนมเปญ
   4.  นายยรรยง  เนตรสมานนท์  กรรมการหอการค้าไทย
   5.  นายสุรจักรณ์  ศรีสัจจัง  กรรมการหอการค้าไทย
   6.  นายสุพจน์  เลียดประถม  ประธานหอการค้าจังหวัดตราด
   7.  นายประเสริฐ  ศิริ   ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตราด
   8.  นางดวงใจ  จันทร   ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตราด
9. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
10.คณะกรรมการ สมาชิกหอการค้าจังหวัดตราด
• ฝ่ายประเทศกัมพูชา
1.  นายพิลาส  สุขุตุงคะ  ผู้ช่วยเอกอัครราชฑูตไทยประจำ
กรุงพนมเปญ
   2.  นายเมา โทรา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
   3.  พลโทแอก สำโอน  รองแม่ทัพภาคภูมิภาคที่ 5
   4.  นายเซีย สุทอน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง
   5.  นายเตียบ  เลง  รองประธานสภาหอการค้าประเทศกัมพูชา
   6.  นายพู ปุย   ประธานหอการค้าจังหวัดพระตะบอง
   7.  คณะกรรมการและสมาชิกของหอการค้าจังหวัดพระตะบอง
  ผลจากการดำเนินงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชมงานตลอดจนผู้ประกอบการและนักธุรกิจของจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนประมาณสามแสนคน  ผู้ประกอบการไทยได้พบกับคู่ค้าประเทศกัมพูชาโดยได้มีการตกลงสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า  พร้อมทั้งมีการทำข้อตกลงร่วมกัน  ซึ่งมียอดจำหน่ายสินค้าภายในงาน และข้อตกลงร่วมทุนรวมมูลค่าทั้งสิ้น  150 ล้านบาท  ซึ่งนับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง  การดำเนินงานดังกล่าวนี้หอการค้าจังหวัดตราดถือได้ว่าเป็นหอการค้าจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสดำเนินงานในลักษณะเช่นนี้  โดยได้รับคำชื่นชมจากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและกัมพูชา  ซึ่งโดยเฉพาะจังหวัดพระตะบองและจังหวัดใกล้เคียงในประเทศกัมพูชาได้ร้องขอให้หอการค้าจังหวัดตราดดำเนินการจัดงานเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

 
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558" article
สัมมนา โลจิสติกส์การค้าชายแดนกับความสมดุลในพื้นที่ Cross Border Model article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคกลาง หอการค้าไทย article
โครงการ บรรยายธรรมเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 article
สุดยอด OTOP สีสันตะวันออกและของดี 4 ภาค" article
งานแสดงสินค้าจังหวัดเกาะกง article
ประชาคม/ประชุมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดและการค้าชายแดน article
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับการรุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน article
บันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดสีหนุวิลล์ article
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศกัมพูชา article
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
โครงการฝึกอบรม Orientation หลักสูตร "กัมพูชาศึกษา" ที่จังหวัดตราด article
โครงการตราดเข้มแข็ง การจับรางวัลครั้งที่ 3 article
โครงการเจรจาและแลกเปลี่ยนสินค้ากับตลาดในประเทศ (Trat Bartertrade) article
โครงการอบรมภาษากัมพูชาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน article
โครงการมหกรรมไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลา และสรรพสัตว์นับ 99,999 ชีวิต article
โครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหัวหน้าส่วนราชการ article
ผู้โชคดีที่ได้รางวัลใน โครงการตราดเข้มแข็ง
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด
โครงการคาราวานผลไม้ไทยไปสู่ประเทศกัมพูชา article
โครงการ การเจรจาการค้า ผลไม้และ OTOP เพื่อการส่งออกระหว่างนักธุรกิจไทยกัมพูชาและเวียดนาม article
โครงการคลายเครียด คู่ฮาคนหัวหมอ ปะทะ คนพันหน้า ซ่าส์หมาว้อ article
โครงการรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออกปี 50 article
หอการค้าจังหวัดตราดนำคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี article
โครงการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลสู่อินโดจีน article
งานวันตราดรำลึกประจำปี 2550 101 ปี article
เจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและกัมพูชา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 4 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article
ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้าจังหวัดตราด กับ 3 หอการค้าจังหวัดของประเทศกัมพูชา article
ประชุมการค้าชายแดน จ.พระตระบอง article
สัมนาเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตราด - กัมพูชา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com